Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie en een cliënt waarop Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Medisch Pedicure praktijk Pedi Care zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per app, per mail of via de website worden gemaakt.

Verhinderingen of annuleringen van de afspraak kan kosteloos, als dit uiterlijk 24 uur van tevoren gebeurt. de afmelding kan plaatsvinden via de app of telefonisch.

Afspraken die niet of niet tijdig worden afgemeld, worden VOLLEDIG in rekening gebracht.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele behandeling in rekening brengen.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie vermeld alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website en in de praktijk. Deze tarieven zin inclusief 21% btw.

5. Vergoedingen door ziektekostenverzekeraar ingeval van medische voetzorg

Vergoeding via de zorgverzekering is in sommige gevallen mogelijk. Neemt u hiervoor altijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar. De gegevens die ui nodig bent, staan hieronder vermeld.

aangesloten bij:

  • Pro Voet: 00313863
  • KRP: 14472
  • AGB-code praktijk: 96062711
  • BTW - nummer: NL001582140B25
  • KVK: 55579116

Ben tu diabeet? an kan het zijn at u recht heeft op een vergoeding uit het basisverzekering. Hiervoor dient u eerst een bezoek te brengen aan de podotherapeut. Hij/zij beoordeelt welk zorgprofiel bij u past. dit kan ook een diabetesverpleegkundige voor u doen. Benodigd is in elk geval een Simms-classificatie en een zorgprofiel.

Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie heeft een samenwerkingsverband met verschillende podotherapeuten, waaronder:

Voetencentrum Wender 088-4547700 Hallux Voetncentrum Slootweg 0546-867005 Podozorg Vrienzenveen 0546-658551

Ook voor mensen die reuma hebben en/of die geconfronteerd worden met kanker, bestaat in sommige gevallen recht op vergoeding van de voetzorg. Informeer bij uw zorgverzekering naar de voorwaarden. Per verzekering kunnen de voorwaarden en vergoeding verschillen.

Declareren van voetzorg bij de verzekering is en blijft altijd de verantwoordelijkheid van de cliënt. Betaling van de medische voetzorg vindt altijd plaats á contant bij Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie, ongeacht of de voetzorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

6. Personeel in de praktijk

Indien Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een collega pedicure.

7. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie. Wij verzoeken u om bij de eerste afspraak uw zorgpas mee te nemen. De persoonlijke gegevens worden door Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen uit de algemene Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft ten allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens. Voor wat betreft het waarborgen van uw en onze privacy, verwijzen wij u naar onze privacy policy.

8. Geheimhouding

Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid

Medische Pedicure praktijk Pedi Care Jannie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

10. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie. Diefstal wordt door Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie altijd gemeld bij de politie.

11. Garantie

Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie geeft vijf dagen garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;
  • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd;
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzingen of aanwijzingen heeft gebruikt;
12. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over e behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk binnen vijf dagen, schriftelijk worden gemeld aan Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie.

Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

13. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

14. Recht

Op welke overeenkomst tussen Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

15. Covid-19

Ten tijde van Corona is het dragen van een mondmasker verplicht gedurende uw gehele bezoek aan de praktijk. Met het aangaan van de afspraak geeft u toestemming dat uw persoonlijke gegevens (naam en telefoonnummer) indien nodig, worden gedeeld met de GGD ten behoeve van het verrichten van bron- en contactonderzoek.